Artist Directory

Frydl Prechtl-Zuleeg, Female Reclining Nude Blue
140,00 EUR
Frydl Prechtl-Zuleeg, Two Ladies
140,00 EUR
Frydl Prechtl-Zuleeg, Nude in Dressing Gown
140,00 EUR
Frydl Prechtl-Zuleeg, Female Nude Portrait
140,00 EUR
Frydl Prechtl-Zuleeg, Two Children
140,00 EUR
Frydl Prechtl-Zuleeg, Sulzburg
150,00 EUR
2065 to 2088 (from a total of 2169)